صفحه اصلی

با آرتین، شما هرگز فروشنده نخواهید بود

You will never be a seller

آرتین 40

برای پیش فروش
6,500,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
100-110-130 متر مربع 3 اتاق خواب 0 حمام 1 پارکینگ

آرتین 39

برای پیش فروش
6,200,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
120-150 متر مربع 3 اتاق خواب 0 حمام 1 پارکینگ

آرتین 38

برای پیش فروش
6,000,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
110-120-150-155 متر مربع 3 اتاق خواب 0 حمام 1 پارکینگ

آرتین 36

برای پیش فروش
6,300,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
115-150 متر مربع 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

آرتین 35

برای پیش فروش
6,300,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
115-150 متر مربع 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

آرتین 33 VIP

برای پیش فروش
8,500,000 تومان شروع قیمت - آپارتمان, مسکونی

ملک در نقشه  

جزئیات بیشتر
170-180 متر مربع 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ
در حال بارگذاری ...